Początki Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego sięgają jesieni roku 1980. Powstającym wówczas Kręgom Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM) towarzyszyło ukazanie się pisma „Bratnie Słowo”; obok pisma postanowiono wówczas wydawać także harcerskie książki historyczne i metodyczne, służące wsparciu rozwijającego się w ZHP nurtu tradycyjnego harcerstwa.

Pierwsze pozycje książkowe wydawnictwa ukazały się w roku 1981 pod firmą „Biblioteczka Bratniego Słowa”. Jednocześnie wydawnictwo drukowało kolejne numery pisma „Bratnie Słowo” – do wprowadzenia stanu wojennego ukazało się 7 numerów, numer 8/9 został przygotowany do druku, ale nie zdążono go wydrukowaæ przed
13 grudnia 1981 r.

Po powstaniu (w kwietniu 1981 r.) odrębnej organizacji harcerskiej – Niezależnego Ruchu Harcerskiego – wydawnictwo zmieniło nazwę z Biblioteczka Bratniego Słowa
na Niezależne Wydawnictwo Harcerskie. Było to podkreślenie ponadorganizacyjnego, niezależnego charakteru wydawnictwa, które nie będąc związanym z żadną organizacją służyło młodzieży i harcerzom z różnych środowisk.

Po rocznej przerwie spowodowanej wprowadzeniem stanu wojennego NWH wznowiło działalność w początkach roku 1983 i kontynuowało ją do roku 1986, będąc częścią niezależnego ruchu wydawniczego.

W roku 1986 zespół NWH wszedł w struktury Zespolu Oświaty Niezależnej, rozszerzając swą działalność na liczne niezależne środowiska i organizacje młodzieżowe w całym kraju, m.in. poprzez wydawanie i kolportaż młodzieżowego pisma Oświaty Niezależnej „Wielka Gra” i „Zeszytów Wielkiej Gry”. Etap „podziemnej” działalności wydawniczej i organizacyjnej zespół NWH i „Wielkiej Gry” zakończył jesienią roku 1989. Kilka kolejnych numerów „Zeszytów Wielkiej Gry” wydano jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych pod firmą Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz we współpracy programowej z Fundacją „Edukacja dla Demokracji” i Polską YMCA.

Po wieloletniej przerwie zespół NWH – w częściowo zmienionym składzie - wznowił działalność w roku 2008, redagując i wydając książki, których formalnym wydawcą był początkowo Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Wiosną roku 2010, wydaniem książki Stanisława Czopowicza „Szczera wola i zniewolenie”, Niezależne Wydawnictwo Harcerskie rozpoczęło kolejny okres działalności pod swą własną, historyczną nazwą.
NWH – jak dawniej – nie jest związane z żadną organizacją harcerską, a swymi publikacjami pragnie służyć wszystkim środowiskom, którym bliski jest tradycyjny harcerski system wartosci. Zespół NWH pragnie także swą społeczną służbą przyczynić się do promowania w społeczeństwie idei harcerskich i wartości tworzących harcerski system wychowawczy, badania i upowszechniania historii harcerstwa oraz historii działań wychowawczych i oświatowych w Polsce, a także do upowszechniania osiągnięć pedagogiki polskiej i światowej.

 

 

 

 

   

©2019 www.nwh.com.pl