Nakładem Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego ukazały się dotąd następujące pozycje:

 

„Bratnie Słowo. Pismo Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego”, numery od 1 [1980] do 6/7 [1981] (nr 8/9 przygotowany do druku w grudniu 1981 r. nie ukazał się z powodu wprowadzenia stanu wojennego).

 


1981

 • Aleksander Kamiński, Antoni Wasilewski,
  Józef Grzesiak „Czarny”
  (Biblioteczka Bratniego Słowa)

 • Paweł Mateusz Puciata, Wędrownicy. Pogadanka z drużynowym o pracy starszych chłopców (Biblioteczka Bratniego Słowa)

 • Alojzy Pawełek, Młoda drużyna

 • Robert Baden-Powell, Wskazówki dla skautmistrzów. Podręcznik teorii wychowania skautowego dla drużynowych (Biblioteczka Bratniego Słowa)

 • Andrzej Janowski [wybór tekstów i wstęp], Eksperyment wędrowniczy. Harcerstwo w warszawskich szkołach średnich w latach 1957-1959

 • Stanowisko Rady Porozumienia Kręgów Instruktorów Harcerskich
  im. Andrzeja Małkowskiego w sprawie odrodzenia Związku Harcerstwa Polskiego

 • Program męskich stopni harcerskich Organizacji Harcerzy Niezależnego Ruchu Harcerskiego

 

1983-1986

 • Aleksander Kamiński, Wielka gra, [wyd. 1983 i 1984, antydatowane na 1981]

 • Antoni Wasilewski, Zarys dziejów Wileñskiej Chorągwi Harcerzy [1983]

 • Zygmunt Wyrobek, Harcerz w polu [wyd. 1983, antydatowane na 1981]

 • Książeczka harcerska (służbowa) [1983]

 • Książeczka harcerska (służbowa) dla 14 WDH i 70 WDH [1983]

 • Robert Baden-Powell, Wskazówki dla skautmistrzów [kolejne wydania
  w latach 1984 i 1985]

 • Kalendarzyk harcerski na rok 1984

 • Aleksander Kamiński, O harcerstwie – teksty zapomniane, wybór
  i opracowanie: Janusz Biały (wł. Andrzej Janowski) [1984]

 • Stanisław Broniewski „Orsza”, O Prawie Harcerskim, tekst gawędy wygłoszonej podczas V Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej we Wrocławiu
  w 1982 r. [1984]

 • Andrzej Janowski, Eksperyment wędrowniczy. Harcerstwo w warszawskich szkołach średnich w latach 1957-1959 [1984, wyd. II]

 • Wiktor Kulerski, Kościuszkowcy [1984]

 • ks. Zdzisław Peszkowski, Modlitewnik harcerski [wyd. 1984, antydatowane
  na 1981]

 • Dziś, Jutro, Pojutrze. Szare Szeregi w świetle swoich dokumentó;w – wybór
  i opracowanie: phm. Andrzej S. [pseud., wł. Krzysztof Stanowski] [1985]

 

„Bratnie Słowo. Pismo tych, którym nie jest wszystko jedno”, nr 10 i 11 [1985]

 

 

Zeszyty Bratniego Słowa [1985-1986]

 • Adam Stanowski, Ojczyzna, nauka cnota. Od filomatów do harcerstwa; Wacław Wyrwa [pseud., wł. Andrzej Janowski] Polska młodzież
  a przyszłość kraju
  , Zeszyty Bratniego Słowa; zeszyt 1

 • Władysław Bartoszewski, Z kart wojennej służby Aleksandra Kamińskiego, Zeszyty Bratniego Słowa; zeszyt 2

 • Andrzej Janowski, Młodość Aleksandra Kamińskiego, Zeszyty Bratniego Słowa, zeszyt 3

 • Bogdan Makowicz [pseud., wł. Michał Bobrzyński], Ostatni sprawiedliwi
  czy harcerski skansen?
  Zeszyty Bratniego Słowa, zeszyt 4

 

2010

 • Stanisław Czopowicz, Szczera wola i zniewolenie. Harcerstwo w Polsce
  1945-1980. Zarys problematyki ideowej i wychowawczej
  .

 • Andrzej Janowski: Być dzielnym i umieć się różnić.
  Szkice o Aleksandrze Kamiñskim
   

2011

 • Życie wolne i radosne… Instruktorska Drużyna Akademicka
  im. Leszka Domańskiego –
  Zeusa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 1957–1962 i jej późniejsze dzieje

 • Marek Gajdziński: Harcerski system wychowania
   

2012

 • Grzegorz Nowik, Idea i historia honorowego protektoratu Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej nad harcerstwem

 • Marek Gajdziński, Harcerski system wychowania (wyd. II)

   

2013

 • Grzegorz Nowik, Epilog do Kamieni na szaniec

 • Stanisław Broniewski, Młodość przeżywa się raz! „Orszy” gawędy o wychowaniu

 

2014

 • Krzysztof Kowalczyk, Podręcznik ekologicznego obozowania

 • Marek Kamecki, Stosowanie metody harcerskiej w drużynie harcerzy

 • Marek Gajdziński, Harcerski system wychowania (wyd. III)

 

2015

 • Zygmunt Wyrobek, Harcerz w polu

 • Andrzej Janowski, Harcerstwo wpisane w życiorys

 • Andrzej Wysocki, Wodzowie i wilki

 

2016

 • Krzysztof Bojko, Harcerstwo polskie na Litwie Kowieńskiej w latach 19181945

 • Andrzej Janowski, Być dzielnym i umieć się różnić. Szkice o Aleksandrze Kamińskim (wydanie II w NWH, rozszerzone)

 

2017

 • Marek Kamecki, Stosowanie metody harcerskiej w drużynie harcerzy

 • Andrzej Glass, Całe życie pod wiatr

 • Urszula Król, Re(we)lacje paryskie

 

2018

 • Reytaniana, praca zbiorowa

 • Marek Gajdziński, Harcerski system wychowania (wyd. IV)

 • Grzegorz Nowik, Epilog do Kamieni na szaniec (wydanie III)

 

2019

 • Grzegorz Nowik, Polskie związki skautowe i harcerskie 1909–1922. Zarys organizacyjny

 • Tomasz Maracewicz, Małgorzata Witczak, Mokre Stopy. Harce wodne na obozie

 

2020

 • Antoni Wasilewski, Pod totemem słońca

 • Stanisław Czopowicz, KIHAM. Zarys wydarzeń, wybór dokumentów i relacji

 • Zygmunt Wyrobek, Harcerz w polu

 

2022

 • Jacek Kaszuba, Moje harcerskie lata. Z dziejów gdyńskiej „Szarotki”

 

2023

 • Henryk Glass, Gawędy z drużynowym

 • Krzysztof Kowalczyk, Podręcznik ekologicznego obozowania

 • Grzegorz Nowik, Epilog do Kamieni na szaniec (wydanie IV)

 • Aleksander Kamiński, O harcerstwie. Teksty zapomniane 1956–1978 (wydanie III, pierwsze legalne)

 • Andrzej Janowski, Być dzielnym i umieć się różnić. Szkice o Aleksandrze Kamińskim (wydanie III w NWH)

 

2024

 • Irena Kleczyńska-Mycke, Irka. Harcerka, szmuglerka, żołnierka

 

* * *

W latach 1986-1989 zespół NWH działał w strukturach Oświaty Niezależnej, m.in. redagując i kolportując wydawnictwa przeznaczone dla młodzieży: dwumiesięcznik „Wielka Gra” oraz zeszyty „Propozycje i Perswazje Wielkiej Gry”, których wydawcą
był Zespół Oświaty Niezależnej.

 

„Wielka Gra. Młodzieżowe Pismo Oświaty Niezależnej”, numery 1–17
[styczeń 1987 – październik 1989]

 

„Propozycje i Perswazje Wielkiej Gry” [1988-1989]

 • Wacław Wyrwa [pseud., wł. Andrzej Janowski], Co robić, kiedy wszystko
  można
  [zeszyt 1, czerwiec 1988]

 • Wierność czy trwanie. Dylematy harcerstwa lat 80-tych. Wybór i redakcja Andrzej Pomian [pseud., wł. Krzysztof Stanowski], [zeszyt 2, 1988]

 • Julian Radziewicz, Samorząd szkolny: fikcje, warunki, szanse [zeszyt 3, wrzesieñ 1989]

 

* * *

W latach 1991-1993 ukazało się kilka kolejnych „Zeszytów Wielkiej Gry
– ich wydawcą był wówczas Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.

 • Jacek Kucharczyk, Przygody z Utopią [zeszyt 4, 1992]

 • Robert Baden-Powell, Wskazówki dla skautmistrzów [zeszyt 5, 1992]

 • Julian Radziewicz, Samorząd szkolny: fikcje, warunki, szanse (wyd. II)
  [zeszyt 6, 1991]

 • Krzysztof Kowalczyk, Podręcznik ekologicznego obozowania [zeszyt 7, 1992]

 • Chester E. Finn, Uczenie demokracji; John  P. Frank, Modele demokratycznego rządu [zeszyt 8, 1993]

 • Julian Radziewicz, Demokracja w zasięgu ręki [zeszyt 9, 1993]

 • Ja i mój wszechświat. Wokół ekologicznego „Szczytu Ziemi”, Rio de Janeiro 1992, opr. Michał Szymańczak [zeszyt 10, 1993], wyd. we współpracy
  z Polską YMCA

 • Chester E. Finn, John Crisp i in., Polityka w wolnym społeczeństwie
  [zeszyt 11, 1993]

 

* * *

Przed oficjalnym wznowieniem w roku 2010 działalności pod firmą NWH zespół wydawnictwa zredagował i wydał trzy pozycje, które ukazały się nakładem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej:

 • Antoni Wasilewski, Zarys dziejów Wileńskiej Chorągwi Harcerzy. Czarna Trzynastka Wileñska [2008, wyd. wspólnie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego na Litwie]

 • Zygmunt Wyrobek, Harcerz w polu [2008, wyd. wspólnie z Harcerstwem Polskim na Ukrainie]

 • Antoni Wasilewski, Pod totemem słońca [2010]

 

   

©2023 www.nwh.com.pl